$ - $

zoom kobe 5 prelude prelude 5
$888 - $888

zoom kobe 2 prelude prelude 2
$390 - $854

kobe prelude 6 prelude 6
$650 - $720

zoom kobe 1 prelude prelude 1
$600 - $640

kobe 9 elite masterpiece
$615 - $615

kobe 8 system premium what the kobe
$600 - $600

zoom kobe 7 supreme christmas
$552 - $552

zoom kobe 4 prelude prelude 4
$540 - $540

zoom kobe 7 system what the kobe
$425 - $500

kobe 8 system prelude prelude 8
$480 - $480

zoom kobe 7 sys prelude prelude 7
$320 - $460

girls kobe 8 prelude 8
$420 - $420

zoom kobe 3 prelude prelude 3
$360 - $400

zoom kobe 7 as galaxy
$360 - $400

zoom kobe 7 supreme x year of the d...
$400 - $400

kobe 9 elite gold
$380 - $380

kobe 9 elite christmas
$380 - $380

nike zoom kobe iv (4)
$380 - $380

kobe 8 system+ as extraterrestrial
$280 - $360

kobe 8 system mc mambacurial
$350 - $360

kobe 9 elite details
$360 - $360

kobe 9 elite gumbo league
$360 - $360

kobe 9 elite premium what the kobe
$340 - $350

kobe 9 elite inspiration
$280 - $348

kobe 8 system ss christmas
$333 - $333

kobe 9 elite influence
$320 - $320

zoom kobe 2 ftb fade to black
$320 - $320

kobe 9 em premium philippines
$305 - $305

kobe 9 elite low
$289 - $289

nike zoom kobe v
$280 - $280

kobe 9 elite perspective
$280 - $280

nike zoom kobe ix (9) china (ch) pa...
$220 - $275

kobe 9 mid ext qs snakeskin
$275 - $275

nike zoom kobe v
$260 - $260

zoom kobe 4
$260 - $260

nike zoom kobe v
$260 - $260