$ - $

kobe 9 elite premium
$1800 - $1800

zoom kobe 6 grinch
$1400 - $1400

zoom kobe 1 prelude prelude 1
$899 - $900

kobe prelude 6 prelude 6
$565 - $650

zoom kobe 4 prelude prelude 4
$475 - $630

nike zoom kobe iv (4)
$550 - $550

kobe 8 system bhm black history mon...
$520 - $520

kobe 8 system premium what the kobe
$510 - $510

zoom kobe 3 prelude prelude 3
$480 - $490

zoom kobe 2 prelude prelude 2
$480 - $480

kobe 9 elite bhm
$449 - $449

zoom kobe 7 sys prelude prelude 7
$435 - $435

kobe 8 system prelude prelude 8
$425 - $440

zoom kobe 7 supreme christmas
$290 - $500

kobe 9 elite low beethoven
$380 - $475

kobe 9 elite gumbo league
$330 - $500

nike zoom kobe vi (6)
$400 - $400

nike zoom kobe vi (6) supreme
$399 - $399

kobe 8 system+ as extraterrestrial
$290 - $490

kobe 8 system mc mambacurial
$380 - $380

nike zoom kobe vii (7) system bhm
$380 - $380

zoom kobe 7 as galaxy
$359 - $400

kobe 9 elite details
$360 - $385

kobe 9 elite influence
$305 - $360

kobe 10 elite rose
$330

kobe 9 elite premium what the kobe
$320 - $320

zoom kobe 7 system cheetah
$185 - $400

zoom kobe 7 system elite
$300 - $300

nike kobe ix em (independence day)
$299 - $299

kobe 9 elite perspective
$230 - $330

zoom kobe 7 invisibility cloak
$280 - $280

nike zoom kobe ix (9) elite
$260 - $289

kobe 8 system easter
$249 - $275

nike zoom kobe ix (9) china (ch) pa...
$229 - $275

kobe 9 em premium moonwalker
$195 - $280

nike zoom kobe viii (8) system
$250 - $250